ppy

otgb1otgb2otgb3

THE OTOGIBANASHI’S

ARTIST LOGO design
Client : THE OTOGIBANASHI’S
from SUMMIT
Release : 2013